8602 гр.Ямбол, ул. “Д-р Д. Дончев” №12;
тел./факс 046/66-92-10;
е-mail: dsx_dsp@abv.bg


За потребители на социална услуга: dsh_yambol@abv.bg


Служебни телефони:

                              медицинска служба                                                                                                        -         046/669211;
                               домакин; портиер                                                                                                                -      046/669212;
                                счетоводство; касиер                                                                                                     -       046/669213;
                                социални работници, психолог и инструктор по храненe  -  046/669215;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол