УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
                              В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ГР. ЯМБОЛ

• Социалните услуги в Специализираната институция се предоставят  след
изчерпване на възможностите за извършване на услугата в общността;
• Домовете за стари хора са специализирани институции, предоставящи комплекс
от социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване,
включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност,
установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
• Лицата подават писмена молба до директора на дирекция „Социално
подпомагане” по настоящ адрес, към която се прилагат:
    - Копие от документ за самоличност;
    - Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
    - Копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такива;
• При необходимост могат да се изисквани други документи;
• Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва
социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги в ДСХ, която се
отразява в доклад – предложение;
• Директорът на дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол, издава заповед за
настаняване в ДСХ, въз основа на мотивиран доклад – предложение;
• Заповедта се връчва на лицето, което трябва да се яви в ДСХ, в рамките на
указания в същата срок;
• Отказът за настаняване се обжалва по реда на АПК;
• Доставчикът предоставя на лицето писмена информация, относно социалните
услуги, които се предоставят в ДСХ; опита му и квалификацията на персонала;
условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за
подаване     на жалби;
• Лицето се приема след подписване на договор за социални услуги;
Дом стари хора "Св.Архангел Михаил" гр.Ямбол